Najczęściej kupowane

Regulamin Promocji BIG SALE

 

ORGANIZATOR, CZAS I MIEJSCE TRWANIA

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „BIG SALE” (dalej: „Promocja”) jest Iga Sadowska-Wilczyńska Eclair Nail Studio z siedzibą w Poznaniu (61-501) przy ul. Zmartwychwstańców 11/2 NIP 7831612034 (dalej: Organizator) w prowadzonym przez Organizatora serwisie internetowym pod adresem https://eclair-nail.com (dalej sklep)
 2. Promocja trwać będzie w okresie: od 2 PAŹDZIERNIKA 2020 od godziny 15.00 do 4 PAŹDZIERNIKA 2020 do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów (dalej: czas obowiązywania Promocji)

WARUNKI PROMOCJI

 1. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://eclair-nail.com/content/3-regulamin-sklepu
 2. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osobą fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 par. 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), które w czasie obowiązywania Promocji złożą zamówienie w sklepie internetowym https://eclair-nail.com
 3. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.
 4. Promocja dotyczy wybranych produktów. Promocja nie obejmuje zestawów promocyjnych oraz kolekcji produktowych.

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja polega na tym, że Uczestnik może kupić produkty w ramach następujących kategorii promocyjnych:
 • Lakiery Hybrydowe 3+1 - 4 dowolne lakiery hybrydowe w cenie 3
 • Żele UV 50g 2+1 – 3 dowolne żele budujące w pojemność 50g, przy czym w ramach zakupu Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania jednego, najtańszego z tych żeli budujących w formie gratisu.
 • Żele UV 30g 2+1 – 3 dowolne żele budujące w pojemność 30g, przy czym w ramach zakupu Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania jednego, najtańszego z tych żeli budujących w formie gratisu.
 • Żele UV 15g 2+1 – 3 dowolne żele budujące w pojemność 15g, przy czym w ramach zakupu Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania jednego, najtańszego z tych żeli budujących w formie gratisu.
 • Bazy i Topy hybrydowe 7ml 3+1 – 4 dowolne bazy lub topy hybrydowe w pojemności 7ml w cenie 3
 • Bazy i Topy hybrydowe 14ml 3+1 – 4 dowolne bazy lub topy hybrydowe w pojemności 14ml w cenie 3
 • Oliwki do paznokci 15ml 3+1 – 4 dowolne oliwki do paznokci w pojemności 15ml w cenie 3
 • Oliwki do paznokci 30ml 3+1 – 4 dowolne oliwki do paznokci w pojemności 30ml w cenie 3
 • Żele PASTA DESIGN 1+1 – 2 dowolne żele Pasta Design w cenie 1
 • Żele PERFECT LINE 3+1 – 4 dowolne żele Perfect Line w cenie 3
 • PROSHAPE SYSTEM 15g 3+1 – 4 dowolne żele ProShape 15g w cenie 3
 • Krem LUNA 3+1 - 4 kremy LUNA w cenie 3
 • Swarovski - 10%
 • Produkty do makijażu Seule Reine - 15%
 • szminki Glam Fox - 40%
 1. Produkty w ramach Promocji łączą się w ramach tej samej kategorii.
 2. Promocja NIE ŁĄCZY SIĘ ze stałym rabatem Uczestnika o ile taki rabat przysługuje Uczestnikowi. Na czas obowiązywania Promocji nie będą naliczane stałe rabaty Uczestników na produkty w kategoriach objętych Promocją.
 3. Uczestnik Promocji ma prawo do zakupu wielokrotności produktów objętych Promocją w ramach tej samej kategorii przy spełnieniu warunków Promocji.
 4. Promocja może zostać zakończona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym mowa w I.2 powyżej – w przypadku wyczerpania produktów objętych Promocją.
 5. W przypadku skorzystania przez Uczestnika – będącego konsumentem – z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w III.1 powyżej, nie zostaną spełnione, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu produktów zakupionych w promocyjnych cenach w ramach danej kategorii Promocji wraz z pozostałymi towarami , które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. Czas realizacji zamówień złożonych w czasie trwania Promocji - do 5 dni roboczych + czas dostawy 1-2 dni

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: biuro@eclair-nail.com lub drogą pocztową na adres Hurtownia Eclair, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań z dopiskiem PROMOCJA TARGOWA przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od jej zakończenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.
 3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w IV.2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu – zwrot produktów kupionych w Promocji możliwy jest, o tyle o ile stanowi on cały zestaw nowych i nieużywanych tj. nie zawierają oznak używania (mają nienaruszone opakowanie, folię ochroną, nie zostały zerwane zabezpieczenia np. nie zostały naruszone perforacje zabezpieczające) przedmiotów kupionych w ramach poszczególnych kategorii promocyjnych wymienionych w III.1 powyżej tj. na przykład przy skorzystaniu z promocji Lakiery hybrydowe 3+1 Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu wszystkich czterech produktów – nie zaś jedynie jednego, dwóch czy trzech z nich. Zwrot realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestnika Promocji przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo- rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
 2. Szczegółowe warunki polityki prywatności i ochrony danych osobowych dostępne są pod adresem https://eclair-nail.com/content/49-polityka-prywatnosci

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej
 2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony
 3. Uczestnik biorący udział w Promocji akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w regulaminie i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane

Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Youtube
Youtube
KOD YOUTUBE
Instagram
Instagram
KOD INSTAGRAM