Najczęściej kupowane

Regulamin Promocji BLACK FRIDAY 2019

 

ORGANIZATOR, CZAS I MIEJSCE TRWANIA

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „BLACK FRIDAY 2019” (dalej: „Promocja”) jest Iga Sadowska-Wilczyńska Eclair Nail Studio z siedzibą w Poznaniu (61-501) przy ul. Zmartwychwstańców 11/2 NIP 7831612034 (dalej: Organizator) w prowadzonym przez Organizatora serwisie internetowym pod adresem https://eclair-nail.com (dalej sklep)
 2. Promocja trwać będzie w okresie: od 28 listopada 2019 od godziny 9.00 do 3 grudnia 2019 do godz. 12.00 lub do wyczerpania zapasów (dalej: czas obowiązywania Promocji)

WARUNKI PROMOCJI

 1. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://eclair-nail.com/content/3-regulamin-sklepu
 2. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osobą fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 par. 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), które w czasie obowiązywania Promocji złożą zamówienie w sklepie internetowym https://eclair-nail.com
 3. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.
 4. Promocja dotyczy wybranych produktów zawartych w wyszczególnionej kategorii w sklepie oraz ZAŁĄCZNIK nr 1 do niniejszego Regulaminu. Promocja nie obejmuje zestawów promocyjnych oraz kolekcji produktowych.

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja polega na tym, że Uczestnik może kupić produkty w ramach następujących kategorii promocyjnych:
 • BF 3+1 Lakiery- 4 dowolne lakiery hybrydowe w cenie 3
 • BF 3+1 Marble- 4 dowolne kolory Marble Effect (BLACK, BROWN, YELLOW,PINK, REAL PINK, DARK PINK, GREEN, BLUE, TURQUISE, BLACKBERRY, VIOLET) w cenie 3
 • BF 2+1 gratis Żele - 3 dowolne żele budujące w dowolnych pojemnościach i cenach, przy czym w ramach zakupu Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania jednego, najtańszego z tych żeli budujących w formie gratisu.
 • BF 3+1 gratis ProShape - 4 dowolne żele ProShape Acryl+Gel System w dowolnych pojemnościach i cenach, przy czym w ramach zakupu Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania jednego, najtańszego z tych żeli w formie gratisu.
 • BF 3+1 gratis Bazy i Topy – 4 dowolne Bazy i Topy w dowolnych pojemnościach i cenach, przy czym w ramach zakupu Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania jednego, najtańszego z tych produktów w formie gratisu.
 • BF 2+1 Kremy – 3 kremy Perfumed Lotion w tej samej pojemności i z tej samej linii) w cenie 2.
 1. Produkty w ramach Promocji łączą się w ramach tej samej kategorii.
 2. Promocja łączy się z rabatem Uczestnika o ile taki rabat przysługuje Uczestnikowi.
 3. Uczestnik Promocji ma prawo do zakupu wielokrotności produktów objętych Promocją w ramach tej samej kategorii przy spełnieniu warunków Promocji.
 4. Promocja może zostać zakończona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym mowa w I.2 powyżej – w przypadku wyczerpania produktów objętych Promocją.
 5. W przypadku skorzystania przez Uczestnika – będącego konsumentem – z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w III.1 powyżej, nie zostaną spełnione, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu produktów zakupionych w promocyjnych cenach w ramach danej kategorii Promocji wraz z pozostałymi towarami , które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: biuro@eclair-nail.com lub drogą pocztową na adres Hurtownia Eclair, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań z dopiskiem PROMOCJA BF przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od jej zakończenia.
 1. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.
 2. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w IV.2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu – zwrot produktów kupionych w Promocji możliwy jest, o tyle o ile stanowi on cały zestaw nowych i nieużywanych tj. nie zawierają oznak używania (mają nienaruszone opakowanie, folię ochroną, nie zostały zerwane zabezpieczenia np. nie zostały naruszone perforacje zabezpieczające) przedmiotów kupionych w ramach poszczególnych kategorii promocyjnych wymienionych w III.1 powyżej tj. na przykład przy skorzystaniu z promocji BF 3+1 Lakiery Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu wszystkich czterech produktów – nie zaś jedynie jednego, dwóch czy trzech z nich. Zwrot realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestnika Promocji przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo- rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
 1. Szczegółowe warunki polityki prywatności i ochrony danych osobowych dostępne są pod adresem https://eclair-nail.com/content/49-polityka-prywatnosci

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej
 1. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony
 2. Uczestnik biorący udział w Promocji akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w regulaminie i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane

Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Youtube
Youtube
KOD YOUTUBE
Instagram
Instagram
KOD INSTAGRAM