Regulamin Promocji BLACK WEEKEND 2021

 

I. ORGANIZATOR, CZAS I MIEJSCE TRWANIA

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „BLACK WEEKEND 2021” (dalej: „Promocja”) jest Iga Sadowska-Wilczyńska Eclair Nail Studio z siedzibą w Poznaniu (61-501) przy ul. Zmartwychwstańców 11/2 NIP 7831612034 (dalej: Organizator) prowadzonej przez Organizatora w serwisie internetowym pod adresem https://eclair-nail.com (dalej: sklep)
 2. Promocja trwać będzie w okresie: od 26 listopada 2021 od godziny 1.00 do 29 listopada 2021 do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów (dalej: czas obowiązywania Promocji).

 II. WARUNKI PROMOCJI

 1. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej:Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu którego treść dostępna jest pod adresem: https://eclair-nail.com/pl/content/3-regulamin-sklepu
 2. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osobą fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 par. 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), które w czasie obowiązywania Promocji złożą zamówienie w sklepie internetowym pod adresem https://eclair-nail.com
 3. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji, określony w I.2, zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.
 4. Promocja dotyczy wybranych produktów zawartych w wyszczególnionej kategorii BLACK WEEKEND w sklepie internetowym pod adresem https://eclair-nail.com.
 5. Promocja dostępna jest wyłącznie w sklepie internetowym Organizatora  pod adresem https://eclair-nail.com.

 

III. ZASADY PROMOCJI

 1. Uczestnik dokonujący zakupu w czasie trwania Promocji, może kupić pojedyncze produkty z określonym rabatem promocyjnym z kategorii BLACK WEEKEND:
 • Lakiery hybrydowe KOLORY -20%
 • Żele UV – 20%
 • Bazy -20%
 • Topy -20%
 • Pomocnicze -20%
 • Cleanery – 20%
 • ArtGel - 20%
 • Perfect Line Gel - 25%
 • Marble – 20%
 • Ozdoby – 25%
 • Szablony – 15%
 • Oliwki – 20%
 • Kremy – 20%
 • Podologia – 15%
 • Seule Reine – 25%
 • Inne – 25%

 

 1. Uczestnik, który w czasie trwania Promocji złoży jednorazowo zamówienie na kwotę minimum 500 zł brutto, otrzyma za 0,01 zł limitowaną wersję fartuszka technicznego. Ilość fartuszków jest ograniczona. Fartuszek otrzyma pierwsze 300 zamówień spełniających warunek, o którym mowa powyżej. O otrzymaniu fartuszka decyduje kolejność zamówień.
 2. Fartuszek o którym mowa w pkt III.2, będzie dodawał się automatycznie do koszyka Klienta, po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej.
 3. Promocja NIE ŁĄCZY SIĘ z rabatem Uczestnika o ile taki rabat przysługuje Uczestnikowi. Na czas obowiązywania Promocji nie będą naliczane stałe rabaty na produkty w kategoriach objętych promocją.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed końcem upływu czasu, o którym mowa w I.2 Regulaminu Promocji – w przypadku wyczerpania produktów objętych Promocją.
 5. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.eclair-nail.com przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w III.2 Regulaminu Promocji, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego prezentu wraz z produktami które zwraca. Szczegółowe informacje na temat warunków odstąpienia od Umowy znajdują się w Regulaminie Sklepu pod adresem https://eclair-nail.com/pl/content/3-regulamin-sklepu pkt 8 oraz na stronie Wysyłka, zwroty i reklamacje pod adresem https://eclair-nail.com/pl/content/4-wysylka-i-zwroty
 1. Czas realizacji zamówień złożonych w czasie trwania Promocji:
 • czas przygotowania, kompletowania zamówienia – do 7 dni roboczych oraz dodatkowo
 • czas dostawy kurierskiej – do 2 dni roboczych

IV. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: biuro@eclair-nail.com lub drogą pocztową na adres Hurtownia Eclair, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań z dopiskiem: „PROMOCJA BF” przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od jej zakończenia.
 1. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.
 2. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w IV.2 Regulaminu Promocji nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację lub datę wysłania wiadomości e-mail na adres biuro@eclair-nail.com
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu – zwrot produktów kupionych w Promocji możliwy jest, o ile są one nowe i nieużywane tj. nie zawierają oznak używania (mają nienaruszone opakowanie, folię ochroną, nie zostały zerwane zabezpieczenia np. nie zostały naruszone perforacje zabezpieczające). Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Sklepu pod adresem https://eclair-nail.com/pl/content/3-regulamin-sklepu

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestnika Promocji przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo-rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
 1. Szczegółowe informację dotyczące ochrony danych osobowych oraz warunki polityki prywatności dostępne są pod adresem https://eclair-nail.com/content/49-polityka-prywatnosci

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem: https://eclair-nail.com/pl/content/131-regulamin-promocji-black-friday-2021
 1. W okresie trwania Promocji o którym mowa w 2 niniejszego Regulaminu Promocji, czas realizacji zamówień może zostać wydłużony
 2. Uczestnik biorący udział w Promocji oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Promocji i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane.

 

Regulamin Promocji BLACK FRIDAY 2021 w formacie PDF