Regulamin „Voucher na szkolenie”

w sklepie internetowym www.eclair-nail.com

 

§ 1. Definicje

 1. Wystawca – Iga Sadowska-Wilczyńska Eclair Nail Studio z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zmartwychwstańców 11/2, 61-501 Poznań, NIP: 783 161 20 34
 2. Sklep internetowy – prowadzony przez Wystawcę sklep internetowy dostępny pod adresem: https://www.eclair-nail.com/,
 3. Centrum Szkoleniowe Eclair – miejsce realizacji szkoleń reazlizowanych w ramach działalności Wystawcy w Poznaniu przy ul. Roboczej 42.
 4. Voucher na szkolenie – imienny bon towarowy (reprezentowany przez kod numeryczny) wydawany w formie fizycznej/papierowej, uprawniający Użytkownika do opłacenia nim udziału w szkoleniu w Centrum Szkoleniowym Eclair organizowanym przez Wystawcę w terminie wynikającym z harmonogramu szkoleń, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu. – zwany dalej „Voucher”
 5. Nabywca – osoba dokonująca zakupu Vouchera za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 6. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Vouchera,
 7. Emisja – pierwotne wprowadzenie Vouchera do obrotu przez Wystawcę, poprzez dokonanie zakupu przez Nabywcę,
 8. Transakcja – umowa sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Użytkownikiem a Wystawcą,
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Voucherów w sklepie internetowym www.eclair-nail.com.
 10. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin Sklepu Internetowego regulujący sposób zawierania Transakcji, dostępny pod adresem: https://eclair-nail.com/content/3-regulamin-sklepu.

§ 2. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki nabywania oraz użytkowania Voucherów na szkolenie.
 2. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz elektroniczną kartą płatniczą. Voucher jest formą vouchera na szkolenie w Centrum Szkoleniowym Eclair.
 3. Wydawany Voucher jest bonem różnego przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, i w związku z tym Emisja Voucherów nie stanowi Transakcji opodatkowanej podatkiem VAT w rozumieniu obowiązujących przepisów podatkowych.
 4. Wystawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera oraz do przyjmowania Vouchera jako wynagrodzenie za udział w szkoleniach przez Użytkownika.
 5. Za pomocą Vouchera, Użytkownik może dokonywać opłaty za udział w dowolnym szkoleniu organizowanym w Centrum Szkoleniowym Eclair.
 6. Voucher nie może zostać wymieniony na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Dotyczy to również sytuacji, gdy środki zgromadzone na Voucherze nie zostały wykorzystane w okresie ważności Vouchera.
 7. Wystawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za posługiwanie się Voucherem przez osoby trzecie, jak również za utratę lub uszkodzenie Vouchera z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy, a powstałych po ich przekazaniu Nabywcy.
 8. Voucher jest ważny i aktywny przez okres 1 roku (rozumianego na potrzeby niniejszego Regulaminu jako 365 dni kalendarzowych) licząc od dnia wysłania Vouchera. Po upływie wskazanego wyżej terminu, Voucher traci swoją ważność i nie będzie już możliwe jego wykorzystanie.
 9. Aktywacja Vouchera następuje automatycznie w chwili jego wysłania do Nabywcy. Od chwili aktywacji Vouchera, Nabywca może dokonać opłacenia udziału w dowolnym szkoleniu za pomocą Vouchera.

§ 3. Zasady nabywania Voucherów prezentowych

 1. Voucher dostępny jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. W celu nabycia Vouchera Nabywca zobowiązany będzie dodać do koszyka w Sklepie internetowym wybrany przez siebie Voucher o określonej wartości, wybrać sposób dostawy oraz dokonać płatności w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 3. Nabywca może wybrać wartość Vouchera spośród dostępnych nominałów:

a)     100,00 zł;

b)     200,00 zł;

c)     300,00 zł;

d)     450,00 zł;

e)     600,00 zł;

f)      1500,00 zł.

 1. Płatność za Voucher może być dokonana w dowolnej formie, dostępnej w Sklepie internetowym.
 2. Po zaksięgowaniu płatności za Voucher wraz z kosztami dostawy, Wystawca prześle voucher na adres wskazany w zamówieniu oraz w sposób wskazany przez Nabywcę.
 3. Wystawca doręcza Vouchery, w wybrany przez Nabywcę sposób dostawy, który dostępny jest w Sklepie internetowym, w sposób zabezpieczający uzyskanie dostępu do Vouchera przez osoby nieupoważnione.
 4. Voucher doręczony zostanie pod adres wskazany przez Nabywcę.
 5. Wystawca wydaje Vouchery tylko w formie fizycznej tj. wydrukowanego bonu z zamieszczonym na nim kodem literowo-numerycznym, uprawniającym do skorzystania ze środków zapisanych na Voucherze.

§ 4. Zasady korzystania z Vouchera w sklepie internetowym

 1. Realizacja Vouchera polega na zapłacie za udział w dowolnym szkoleniu organizowanym w Centrum Szkoleniowym Eclair. Lista szkoleń oraz terminy, spośród których Nabywca będzie mógł wybrać znajduje się na facebook`oym profilu @EclairCosmetics w zakładce wydarzęnia pod adresem https://www.facebook.com/pg/EclairCosmetics/events/?ref=page_internal
 2. Użytkownik ma obowiązek zgłosić chęć udziału w szkoleniu poprzez zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 604 848 501 na min 3 dni przed terminem szkolenia podając w zgłoszeniu kod Vouchera pod warunkiem dostępności wolnych miejsc na szkoleniu.
 3. Użytkownik ma obowiązek uiścić zadatek . Jego wysokość uzależniona jest od wybranego tematu szkolenia. Kwota zadatku zostanie potrącona z Vouchera, a jego wartość pomniejszona o tą kwotę. W przypadku, gdy kwota zadatku będzie wyższa od wartości Vouchera różnicę należy uzupełnić przelewem na wskazane przez pracownika konto.
 4. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika ze szkolenia bądź w przypadku nie stawienia się Użytkownika we wskazanym miejscu, gdzie odbywać się będzie szkolenie, zadatek nie podlega zwrotowi, jak również nie przysługuje mu prawo do ubiegania się o zwrot równowartości zadatku w postaci środków pieniężnych (gotówki).
 5. Użytkownik w dniu szkolenia zobowiązany jest do fizycznego przekazania Vouchera Wystawcy.
 6. Voucher może zostać zrealizowany dla rozliczenia udziału w jednym szkoleniu, które zostanie dokonane w okresie ważności Vouchera.
 7. Użytkownik dokonując płatności za pomocą Vouchera w przypadku udziału w szkoleniu, którego wartość jest wyższa niż wartość Vouchera zobowiązany będzie do dopłacenia kwoty stanowiącej różnicę wartości Vouchera oraz ceny szkolenia w dniu realizacji szkolenia.
 8. Wystawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyny. W takim przypadku Użytkownikowi, który zgłosił chęć wykorzystania Vouchera na dane szkolenie, zgodnie z niniejszym regulaminem, przysługuje zwrot zadatku na Voucher.
 9. Wystawca jest uprawniony odmówić realizacji Vouchera prezentowego w sytuacji, gdy:

a)     Upłynął termin ważności Vouchera,

b)     Działania Użytkownika naruszają Regulamin lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych,

c)     Voucher został już wykorzystany.

.

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze sprzedażą Voucherów należy składać bezpośrednio do Wystawcy poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@eclair-nail.com.
 2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz używaniem Voucherów będą rozpatrywane przez Wystawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Użytkownik może skontaktować się z Wystawcą w sprawie usług świadczonych na mocy niniejszego Regulaminu w następujący sposób:

a)     listownie na adres: Eclair, ul. Robocza 42, 61-501 Poznań

b)     elektronicznie na adres e-mail: biuro@eclair-nail.com

 1. Użytkownik może złożyć reklamację jeśli usługi określone w Regulaminie nie są realizowane lub też są realizowane, ale niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Nabywcy, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy nabycia Vouchera oraz może dokonać jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Vouchera.
 2. Forma złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, określona została w Regulaminie Sklepu Internetowego. Po otrzymaniu oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy nabycia Vouchera i dokonaniu zwrotu Vouchera, Wystawca przeprowadza weryfikację, czy Voucher, który Nabywca chce zwrócić jest aktywny tzn. czy nie został już wykorzystany.
 3. Po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w § 6. ust. 2 Regulaminu, Wystawca zwraca Nabywcy wartość Vouchera na wskazany rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Voucher lub w inny sposób zgodnie z życzeniem Nabywcy, a Voucher jest dezaktywowany.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w lokalizacji: https://www.eclair-nail.com/.
 2. Na wyraźne żądanie Użytkownika, Wystawca może przesłać Użytkownikowi Regulamin w formie wiadomości e-mail, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Nabywca poprzez dokonanie zakupu oraz Użytkownik poprzez skorzystanie z Vouchera oświadczają, iż zapoznali się z treścią Regulaminu oraz akceptują jego treść.
 4. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, jeśli konieczność dokonania zmian wynikać będzie z czynników niezależnych od Wystawcy. O zmianie Regulaminu Wystawca poinformuje poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie https://www.eclair-nail.com/, wraz z informacją od kiedy obowiązuje zmieniony Regulamin.
 5. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, do Voucherów wydanych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie będzie miała poprzednio obowiązująca treść Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie tylko wobec Voucherów wydanych po jego wejściu w życie.
 6. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminu Sklepu Internetowego.
 7. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Sklepu Internetowego, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 17-012-2019 od godziny 15:00:00.

 


Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Youtube
Youtube
KOD YOUTUBE
Instagram
Instagram
KOD INSTAGRAM