Wysyłka i Zwroty

Nasz sklep realizuje zamówienia wysyłkowo. Produkty dostarczane są do klientów za pośrednictwem firmy kurierskiej, jak również istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru na miejscu w siedzibie Firmy, jeśli dostępna jest taka opcja. Jeśli chcieliby Państwo zdecydować się na inny sposób wysyłki prosimy o kontakt.

Koszty wysyłki:

1. Kurier pobranie- przesyłka krajowa

  - przy zamówieniu do 300,00 zł - 12,50 zł
  - przy zamówieniu pow. 300,00 zł - 0,00 zł

2. Kurier przedpłata (przelew, dotpay) - przesyłka krajowa

  - przy zamówieniu do 200,00 zł - 10,00 zł
  - przy zamówieniu pow. 200,00 zł - 0,00 zł


3. Kurier - przesyłka zagraniczna - przedpłata

  - przy zamówieniu do 200,00 zł - 89,00 zł
  - przy zamówieniu pow. 200,00 zł - 129,00 zł

4. InPost Paczkomaty 24/7 (przelew, dotpay) - przesyłka krajowa

  - przy zamówieniu do 500,00 zł - 15,00 zł
  - przy zamówieniu pow. 500,00 zł - 0,00 zł

Czas realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane jest w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wymaganej kwoty z zamówienia na koncie lub w terminie 2 dni od momentu złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem lub płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl
______

Informacja o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

·  pisemnie na adres: Eclair Nail, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
·  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eclair-nail.com ;

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo stanowi załącznik do regulaminu Sklepu Internetowego. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo zakupioną rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zawarte w tym komunikacie zapisy dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - TUTAJ
______

 

REKLAMACJA

Szanowny Kliencie,

dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany produkt została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.

Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Reklamacja z tytułu gwarancji na produkty Produkty/Urządzenia produkowane pod znakiem Eclair


Reklamację możesz złożyć na przykład:

W przypadku wystąpienia wad fizycznych Produktu/Urządzenia, Gwarant zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego Produktu/Urządzenia lub jego podzespołu. Gwarant może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego Produktu/Urządzenia dokona jego wymiany na Produkt/Urządzenie wolne od wad.

-  pisemnie na adres: Eclair Nail, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań;
-  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eclair-nail.com;

Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie/Urządzeniu (wady produkcyjne oraz wady ukryte) niewynikające z winy Nabywcy.

Gwarancja udzielana jest okres podany na karcie produktu na stronie www.eclair-nail.com i rozpoczyna bieg od daty dostarczenia Produktu/Urządzenia do Nabywcy.

Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy bądź wymiany wadliwego Produktu/Urządzenia w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia Produktu na serwis Gwaranta z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje wskutek:

-  niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji Produktu/Urządzenia, przez co należy rozumieć w szczególności dokonanie tych czynności sprzecznie z przeznaczeniem Produktu, parametrami technicznymi Produktu lub instrukcją obsługi Produktu,
-  oddziaływania jakiejkolwiek siły czy czynnika zewnętrznego, w tym także pola magnetycznego, czynników chemicznych czy mechanicznych, zalania Produktu/Urządzenia, uderzenia pioruna oraz działania sił przyrody,
-  używania Produktu łącznie z innym sprzętem nie przeznaczonym do używania z Produktem lub też sprzętem innym niż zalecane w parametrach technicznych Produktu/Urządzenia,
-  wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji Produktu,
-  uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieodpowiedniego użytkowania Produktu/Urządzenia
-  zwarcia w instalacji elektrycznej znajdującej się poza Produktem/Urządzeniem,
-  eksploatacji Produktu w skrajnie niekorzystnych warunkach np. dużego zapylenia, substancji chemicznie agresywnych, wysokich i niskich temperatur itp.
-  wszelkich wad spowodowanych poprzez demontowanie jakichkolwiek elementów Produktu/Urządzenia, samodzielną naprawę oraz ingerencję w rozwiązania konstrukcyjne Produktu,
-  uszkodzeń spowodowanych przez przepięcia, niewłaściwy dobór napięcia znamionowego oraz przekroczenia maksymalnego prądu wyjściowego dla Produktu/Urządzenia,
-  uszkodzeń spowodowanych poprzez niesprawną sieć energetyczną bądź niesprawne lub
nieodpowiednio dobrane urządzenia zasilające,
-  usunięcia oznaczeń identyfikujących Produkt lub zerwania plomb gwarancyjnych,
-  upływu okresu gwarancji

W celu usprawnienia procesu reklamacji zalecamy skorzystanie przez Klienta z formularza reklamacyjnego, zawierającego następujące dane:

-  Imię i nazwisko Klienta,
-  Dokładny adres do wysyłki Produktu/Urządzenia,
-  Dane kontaktowe Klienta tj. numer telefonu Klienta, adres email,
-  Numer seryjny Urządzenia
-  Opis problemu,
-  Numer zamówienia,
-  Numer faktury/paragonu,
-  Numer konta bankowego oraz potwierdzenie nadania paczki wraz z kwotą za przesyłkę.

Brak formularza reklamacyjnego nie wpłynie na rozpatrzenie reklamacji złożonej przez Klienta.

Abyśmy mogli w sposób prawidłowy rozpatrzeć reklamację, musimy mieć możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz przyczyn jej powstania. W związku z tym Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt/Urządzenie do Działu Sprzedaży.

Reklamowany Produkt/Urządzenie razem z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu Produktu/Urządzenia i kartą gwarancyjną należy dostarczyć na adres Działu Sprzedaży tj. Eclair Nail, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań. Prosimy zamieścić na przesyłce dopisek: Reklamacja.

Reklamowany Produkt/Urządzenie powinien być dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania.

Przez dowód zakupu rozumie się w szczególności następujące dokumenty: faktura VAT, paragon, potwierdzenie przelewu, wyciąg z karty kredytowej.

Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak informacji z naszej strony w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

Reklamację uważa się za uznaną, poprzez wymianę Produktu/Urządzenia wadliwego na Produkt lub Urządzenie wolne od wad, jego naprawę lub zwrot kosztów zakupu Produktu/Urządzenia w przypadku braku możliwości wymiany na nowy. W przypadku, gdy wada dotyczy wyłącznie części Produktu/Urządzenia – wymiana lub naprawa może dotyczyć wyłącznie tej części.

Dokonamy naprawy lub wymiany wadliwego Produktu/Urządzenia bez zbędnej zwłoki, w czasie 14 dni.

Reklamację uważa się za nieuwzględnioną, w sytuacji podania przez Gwaranta powodu nie uznania wady i zwrot towaru do Klienta.

Gwarant nie ma obowiązku dostarczyć Nabywcy Produktu/Urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Nabywcę korzyści powstałe w wyniku nieprawidłowego działania Produktu/Urządzenia.

W zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Reklamacja z tytułu rękojmi


Reklamację możesz złożyć na przykład:

pisemnie na adres: Eclair Nail, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eclair-nail.com;

Podaj w opisie reklamacji:

informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady  

żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży

-  swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Składając reklamację mogę Państwo skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu na podstawie rękojmi

W tym wypadku uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że masz możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

1)   Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usuniemy.

Ważne! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już przez nas wymieniony lub naprawiany albo jeżeli nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez nas zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

Ważne! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

2)   Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


Pamiętaj, że klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt dostarczyć produkt wadliwy na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest nam udostępnić produkt w miejscu, w którym produkt się znajduje.

Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Ważne! Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

INNE REKLAMACJE

W ten sam sposób jak wyżej możesz złożyć także reklamację związane ze świadczeniem za pomocą naszego sklepu internetowego usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z działaniem naszego sklepu internetowego. 

W opisie reklamacji podaj (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) Twoje żądanie; oraz (3) dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

REKLAMACJA ILOŚCIOWA

Zalecamy aby niezgodność ilościowa (niewłaściwa ilość Produktu, brak Produktu w paczce, inny Produkt niż zamówiony) została zgłoszona do Eclair niezwłocznie od momentu stwierdzenia niezgodności.

W przypadku, gdy Klientowi został dostarczony Produkt inny niż zamówiony Klient ma możliwość na przykład:

-  Odesłania Produktu do Działu Sprzedaży; Produkt zostanie wymieniony na prawidłowy, zgodny z zamówieniem, po dostarczeniu reklamowanego Produktu do Działu Sprzedaży,
-  Żądania dosłania prawidłowego, zgodnego z zamówieniem produktu, za pobraniem Produktu będącego przedmiotem reklamacji.