Regulamin „Voucher Upominkowy”

w sklepie internetowym www.eclair-nail.com

 

§ 1. Definicje

 1. Wystawca – Iga Sadowska-Wilczyńska Eclair Nail Studio z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zmartwychwstańców 11/2, 61-501 Poznań, NIP: 783 161 20 34
 2. Sklep internetowy – prowadzony przez Wystawcę sklep internetowy dostępny pod adresem: https://www.eclair-nail.com/,
 3. Voucher upominkowy - bon towarowy (reprezentowany przez kod numeryczny) wydawany w formie fizycznej/papierowej, uprawniający Użytkownika do nabycia na jego podstawie wszelkich Towarów oferowanych w Sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu – zwany dalej „Voucherem”
 4. Nabywca – osoba dokonująca zakupu Vouchera prezentowego za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 5. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Vouchera prezentowego, dokonujący transakcji w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Vouchera prezentowego
 6. Towar – produkt przedstawiony przez Wystawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Transakcji zawartej z Nabywcą,
 7. Emisja – pierwotne wprowadzenie Vouchera prezentowego do obrotu przez Wystawcę, poprzez dokonanie zakupu przez Nabywcę,
 8. Transakcja – umowa sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Użytkownikiem a Wystawcą,
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Voucherów w sklepie internetowym www.eclair-nail.com.
 10. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin Sklepu Internetowego regulujący sposób zawierania Transakcji, dostępny pod adresem: https://eclair-nail.com/content/3-regulamin-sklepu.

§ 2. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki nabywania oraz użytkowania Voucherów.
 2. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz elektroniczną kartą płatniczą. Voucher jest formą vouchera na zakupy w Sklepie internetowym.
 3. Wydawany Voucher jest bonem różnego przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, i w związku z tym Emisja Voucherów nie stanowi Transakcji opodatkowanej podatkiem VAT w rozumieniu obowiązujących przepisów podatkowych.
 4. Wydawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera oraz do przyjmowania Vouchera jako wynagrodzenie za całość lub część zakupów Towarów dokonywanych w Sklepie internetowym.
 5. Za pomocą Vouchera, Użytkownik może dokonywać Transakcji tylko w Sklepie internetowym dokonując zakupu dowolnych Towarów dostępnych w Sklepie internetowym.
 6. Voucher nie może zostać wymieniony na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Dotyczy to również sytuacji, gdy środki zgromadzone na Voucherze nie zostały wykorzystane w okresie ważności Vouchera.
 7. Wystawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za posługiwanie się Voucherem przez osoby trzecie, jak również za utratę lub uszkodzenie Vouchera z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy, a powstałych po ich przekazaniu Nabywcy.
 8. Voucher jest ważny i aktywny przez okres 1 roku (rozumianego na potrzeby niniejszego Regulaminu jako 365 dni kalendarzowych) licząc od dnia wysłania Vouchera Po upływie wskazanego wyżej terminu, Voucher traci swoją ważność i nie będzie już możliwe dokonywanie Transakcji za jej pomocą.
 9. Aktywacja Vouchera następuje automatycznie w chwili jego wysłania do Nabywcy. Od chwili aktywacji Vouchera, Nabywca może dokonywać Transakcji za pomocą Vouchera.

§ 3. Zasady nabywania Voucherów prezentowych

 1. Voucher dostępny jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. W celu nabycia Vouchera Nabywca zobowiązany będzie dodać do koszyka w Sklepie internetowym wybrany przez siebie Voucher o określonej wartości, wybrać sposób dostawy oraz dokonać płatności w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 3. Nabywca może wybrać wartość Vouchera spośród dostępnych nominałów:

a)     100,00 zł;

b)     200,00 zł;

c)     300,00 zł;

d)     450,00 zł;

e)     600,00 zł;

f)      1500,00 zł.

 1. Płatność za Voucher może być dokonana w dowolnej formie, dostępnej w Sklepie internetowym.
 2. Po zaksięgowaniu płatności za Voucher wraz z kosztami dostawy, Wystawca prześle voucher na adres wskazany w zamówieniu oraz w sposób wskazany przez Nabywcę.
 3. Wystawca doręcza Vouchery, w wybrany przez Nabywcę sposób dostawy, który dostępny jest w Sklepie internetowym, w sposób zabezpieczający uzyskanie dostępu do Vouchera przez osoby nieupoważnione.
 4. Voucher doręczony zostanie pod adres wskazany przez Nabywcę.
 5. Wystawca wydaje Vouchery tylko w formie fizycznej tj. wydrukowanego bonu z zamieszczonym na nim kodem literowo-numerycznym, uprawniającym do skorzystania ze środków zapisanych na Voucherze.

§ 4. Zasady korzystania z Vouchera prezentowego w sklepie internetowym

 1. Realizacja Vouchera prezentowego polega na nabyciu Towarów oferowanych w Sklepie internetowym Wystawcy oraz opłaceniu ceny nabycia za Towar z wykorzystaniem środków zapisanych na Voucherze prezentowym.
 2. Za pomocą Vouchera prezentowego nie jest możliwe opłacenie kosztów dostawy zamówionych Towarów.
 3. Nabywca w celu dokonania Transakcji nie musi być zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu internetowego. Sposób dokonywania Transakcji w Sklepie internetowym określa Regulamin Sklepu Internetowego.
 4. Voucher może zostać zrealizowany w jednej lub kilku Transakcjach, które zostaną dokonane w okresie ważności Vouchera.
 5. Aby skorzystać z możliwości opłacenia Transakcji za pomocą Vouchera, Użytkownik zobowiązany będzie do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
 6. Użytkownik dokonując Transakcji za pomocą Vouchera, w przypadku złożenia zamówienia na kwotę wyższą niż wartość Vouchera zobowiązany będzie do dopłacenia kwoty stanowiącej różnicę wartości Vouchera oraz ceny nabywanego Towaru za pośrednictwem jednego z udostępnionych sposobów płatności.
 7. W przypadku złożenia zamówienia przez Użytkownika na kwotę niższą niż wartość Vouchera, wartość Vouchera zostanie pomniejszona o kwotę zamówienia, a pozostałą kwotę na Voucherze, Użytkownik będzie mógł wykorzystać przy kolejnych zamówieniach, które zostaną dokonane w okresie ważności Vouchera.
 8. Wystawca jest uprawniony odmówić realizacji Vouchera w sytuacji, gdy:

a)     Upłynął termin ważności Vouchera,

b)     Działania Użytkownika naruszają Regulamin lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych,

c)     Voucher został już wykorzystany.

 1. W celu skorzystania z Vouchera podczas realizacji Transakcji w Sklepie internetowym, Użytkownik zobowiązany będzie wpisać w Koszyku w polu: „KUPONY” literowo-numeryczny kod zapisany na Voucherze oraz kliknąć „TAK”.
 2. Po wykonaniu czynności opisanych w § 4 ust. 9 Regulaminu, wartość ceny do zapłaty zostanie pomniejszona o wartość Vouchera.

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze sprzedażą Voucherów należy składać bezpośrednio do Wystawcy poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@eclair-nail.com.
 2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz używaniem Voucherów będą rozpatrywane przez Wystawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Użytkownik może skontaktować się z Wystawcą w sprawie usług świadczonych na mocy niniejszego Regulaminu w następujący sposób:

a)     listownie na adres: Eclair, ul. Robocza 42, 61-501 Poznań

b)     elektronicznie na adres e-mail: biuro@eclair-nail.com

 1. Użytkownik może złożyć reklamację jeśli usługi określone w Regulaminie nie są realizowane lub też są realizowane, ale niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje w zakresie Towarów zakupionych z wykorzystaniem Vouchera należy składać w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Nabywcy, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy nabycia Vouchera oraz może dokonać jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Vouchera.
 2. Forma złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nabycia Vouchera, określona została w Regulaminie Sklepu Internetowego. Po otrzymaniu oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy nabycia Vouchera i dokonaniu zwrotu Vouchera, Wystawca przeprowadza weryfikację, czy Voucher, który Nabywca chce zwrócić jest aktywny tzn. czy nie został już wykorzystany podczas dokonywania Transakcji w Sklepie Internetowym.
 3. Po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w § 7. ust. 2 Regulaminu, Wystawca zwraca Nabywcy wartość Vouchera na wskazany rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Voucher lub w inny sposób zgodnie z życzeniem Nabywcy, a Voucher jest dezaktywowany.
 4. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia zwrotu Towaru zakupionego z wykorzystaniem Vouchera, wartość zwracanego Towaru zostanie zwrócona poprzez wydanie nowego Vouchera.
 5. Wartość nowego Vouchera będzie taka sama, jak wartość pierwotnego Vouchera. Natomiast pozostała wartość zwracanego Towaru zostanie przesłana na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Towary lub w inny sposób zgodnie z życzeniem Użytkownika.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w lokalizacji: https://www.eclair-nail.com/.
 2. Na wyraźne żądanie Użytkownika, Wystawca może przesłać Użytkownikowi Regulamin w formie wiadomości e-mail, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Nabywca poprzez dokonanie zakupu oraz Użytkownik poprzez skorzystanie z Vouchera oświadczają, iż zapoznali się z treścią Regulaminu oraz akceptują jego treść.
 4. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, jeśli konieczność dokonania zmian wynikać będzie z czynników niezależnych od Wystawcy. O zmianie Regulaminu Wystawca poinformuje poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie https://www.eclair-nail.com/, wraz z informacją od kiedy obowiązuje zmieniony Regulamin.
 5. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, do Voucherów wydanych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie będzie miała poprzednio obowiązująca treść Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie tylko wobec Voucherów wydanych po jego wejściu w życie.
 6. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminu Sklepu Internetowego.
 7. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Sklepu Internetowego, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 17-012-2019 od godziny 15:00:00.

 


Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Youtube
Youtube
KOD YOUTUBE
Instagram
Instagram
KOD INSTAGRAM