Regulamin Promocji

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA

 

 

I. ORGANIZATOR, CZAS I MIEJSCE TRWANIA

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „PROMOCJA ŚWIĄTECZNA” (dalej: „Promocja”) jest Iga Sadowska-Wilczyńska Eclair Nail Studio z siedzibą w Poznaniu (61-501) przy ul. Zmartwychwstańców 11/2 NIP 7831612034 (dalej: Organizator) w prowadzonym przez Organizatora serwisie internetowym pod adresem https://eclair-nail.com (dalej sklep)
 2. Promocja trwać będzie w okresie: od 11 grudnia 2020 od godziny 17.00 do 31 grudnia 2020 do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów (dalej: czas obowiązywania Promocji)

II. WARUNKI PROMOCJI

 1. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://eclair-nail.com/content/3-regulamin-sklepu
 2. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osobą fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 par. 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), które w czasie obowiązywania Promocji złożą zamówienie w sklepie internetowym https://eclair-nail.com
 3. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.
 4. Promocja dotyczy wybranych produktów zawartych w wyszczególnionej kategorii PROMOCJA ŚWIĄTECZNA w sklepie online.

 

III. ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja polega na tym, że Uczestnik może kupić produkty w czasie obowiązywania Promocji z określonym rabatem promocyjnym z kategorii PROMOCJA ŚWIĄTECZNA:
 • Lakiery Hybrydowe - 15%
 • Topy i Bazy – 15%
 • Żele budujące – 15%
 • ProShape – 20%
 • Marble Effect – 15%
 • Perfect Line Gel – 15%
 • Pędzelki Eclair – 15%
 • Pasta Design – 50%
 1. Promocja NIE ŁĄCZY SIĘ z rabatem Uczestnika o ile taki rabat przysługuje Uczestnikowi. Na czas obowiązywania Promocji nie będą naliczane stałe rabaty na produkty objęte promocją.
 2. Uczestnik Promocji ma prawo do zakupu wielokrotności produktów objętych Promocją w ramach tej samej kategorii przy spełnieniu warunków Promocji.
 3. Promocja może zostać zakończona przez Organizatora przed końcem upływu czasu obowiązywania Promocji, o którym mowa w I.2 powyżej – w przypadku wyczerpania produktów objętych Promocją.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji poszczególnych artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.
 5. Czas realizacji zamówień złożonych w czasie trwania Promocji:
 • czas przygotowania, kompletowania zamówienia – do 5 dni roboczych oraz
 • czas dostawy kurierskiej – do 2 dni roboczych

IV. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: biuro@eclair-nail.com lub drogą pocztową na adres Hurtownia Eclair, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań z dopiskiem PROMOCJA ŚWIĄTECZNA przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od jej zakończenia.
 1. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.
 2. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w IV.2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu – zwrot produktów kupionych w Promocji możliwy jest, o ile są one nowe i nieużywane tj. nie zawierają oznak używania (mają nienaruszone opakowanie, folię ochroną, nie zostały zerwane zabezpieczenia np. nie zostały naruszone perforacje zabezpieczające).

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestnika Promocji przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo- rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
 1. Szczegółowe warunki polityki prywatności i ochrony danych osobowych dostępne są pod adresem https://eclair-nail.com/content/49-polityka-prywatnosci

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej
 1. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
 2. Uczestnik biorący udział w Promocji akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w regulaminie i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane

 


Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Youtube
Youtube
KOD YOUTUBE
Instagram
Instagram
KOD INSTAGRAM